hangman

Editoare de calcul tabelar
Folosirea referinţei relative, absolută sau mixtă, a unei celule în formule sau funcţii

O referinţă identifică o celulă sau o zona de celule într-o foaie de lucru şi comunică programului de calcul tabelar Microsoft Excel unde să caute valorile sau datele pe care intenţionaţi să le utilizaţi într-o formulă.

Folosind referinţe :

  1. este posibil să utilizaţi date conţinute în părţi diferite ale unei foi de lucru într-o singură formulă sau să utilizaţi valoarea dintr-o celulă în mai multe formule.
  2. este posibil să faceţi referire la celule din alte foi din acelaşi registru de lucru şi la alte registre de lucru. Referinţele la celule din alte registre de lucru se numesc legături.

Referinţa relativă

Într-o formulă, o referinţă relativă la celulă, cum ar fi Al, se bazează pe poziţia relativă a celulei care conţine formula faţă de celula la care se face referire. Dacă poziţia celulei care conţine formula se modifică, se modifică şi referinţa. Dacă se copiază formula de-a lungul rândurilor sau pe coloane, referinţa se ajustează automat. Implicit, formulele noi utilizează referinţe relative.

În exemplul următor, în celula E2 a fost introdusă formula =AVERAGE(C2:D2); prin copierea (prin tragerea mânerului de umplere) formulei în celula E3 se observă că se schimbă adresele celulelor implicate în calcul - formula devenind =AVERAGE(C3:D3). Se poate observa că referinţele nu sunt legate de anumite celule fixe ale foii, ci ele au fost translatate. Astfel, şi rezultatul formulei s-a schimbat, în funcţie de noile referinţe ale celulelor implicate în formulă. Acest tip de referinţă este denumit referinţă relativă.

Referinţă absolută

Dacă se doreşte păstrarea rezultatului prin copierea sa într-o altă celulă, atunci în faţa literei corespunzătoare coloanei şi în faţa cifrei corespunzătoare liniei se introduce simbolul $, formula introdusă având următorul aspect: =($C$2*$D$2)/2, în exemplul dat în imaginea de mai jos. Prin copierea formulei în celula alăturată, E6, se observă că s-a păstrat rezultatul deoarece şi formula s-a păstrat nemodificată. În acest caz, s-a folosit referinţa absolută, adică formula copiată referenţiază, fără nici o translatare, celulele originale. Astfel, dacă în faţa literei celulei şi în faţa numărului celulei se plasează simbolul $, (sau se acţionează tasta F4), referenţierile utilizate devin deci absolute.

   

Referinţa mixtă

O referinţă mixtă are fie o coloană absolută şi un rând relativ, fie un rând absolut şi o coloana relativă. O referinţă coloană absolută ia forma $A1, $B1 şi aşa mai departe. O referinţă rând absolut ia forma A$l, B$l şi aşa mai departe. Dacă poziţia celulei care conţine formula se modifică, referinţa relativă se modifică, iar referinţa absolută nu se modifică. Dacă se copiază formula de-a lungul rândurilor sau pe coloane, referinţa relativă se ajustează automat, iar referinţa absolută nu se ajustează.

În exemplul următor, la primul factor a fost utilizată referenţierea absolută a coloanei A şi referenţierea relativă a liniei 2; la cel de-al doilea factor a fost utilizată referenţierea relativă a coloanei B şi cea absolută a liniei 1. În final, formula este: =$A2*B$1. Prin selectarea diferitelor celule se va observa că, coloana A şi linia 1 rămân neschimbate, deoarece s-a folosit referinţa absolută, iar linia primului factor şi coloana celui de-al doilea se schimbă deoarece s-a folosit referinţa relativă.

Ca în celula B2, prin copierea relativă a formulei iniţiale, se obţin valorile ca în imaginea de mai jos:

 

Vă sugerez acum următorul exerciţiu:

Scrieţi în dreptul referinţelor de celule de mai jos tipurile corespunzătoare de referenţieri:

  1. Al - ...
  2. $A$1 - ...
  3. A$l - ...
  4. $A1 - ...

material realizat de profesor Cioroianu Iulian Marian
Copyright © 2010 Competenţe Digitale