hangman

Editoare de calcul tabelar
Folosirea funcţiilor: min, max, count, sum, average

O altă facilitate importantă oferită de programul Excel este posibilitatea folosirii funcţiilor predefinite care ne dă posibilitatea de a efectua operaţii complexe într-un mod simplu şi rapid. Orice funcţie returnează o valoare, astfel încât ea poate fi inclusă într-o expresie ca orice alt operand.

Funcţiile Excel pot fi de diferite categorii:

 1. pentru calcule matematice elementare
 2. cu caracter statistic
 3. ce operează cu şiruri de caractere
 4. alte tipuri de funcţii

Acestea pot fi apelate cu ajutorul meniului Insert şi opţiunea Function sau prin activarea icon-ului fx preluat din Formula Bar (bara de formule).

În imaginea următoare este relevat modul cum pot fi preluate şi alte funcţii din lista deschisă cu icon-ul AutoSum activat, de exemplu, de pe bara Standard:
 

Unele dintre cele mai folosite funcţii sunt cele pentru calcule matematice elementare :

Sintaxa

Valoarea returnată

ABS(n)

Valoarea absolută (modulul) lui n

EXP(n)

en (e=2,718282)

INT(n)

Partea întreagă a lui n

SQRT(n)

Radical din n (n>0)

LOG(n)

Logaritm în baza 10 din n

LG(n)

Logaritm natural din n

ROUND(n1;n2)

Rotunjire a valorii numerice n1 la un număr cu n2 zecimale

Iată câteva exemple:

= ABS(-91) --> funcţia returnează valoarea 91

= EXP(LN(48)) --> funcţia returnează valoarea 48

= SQRT(INT(12.34) + ROUND(3.78)) --> funcţia returnează valoarea 4 = radical (12 + 4)

O altă categorie de funcţii o constituie cele cu caracter statistic, cele mai importante fiind prezentate în tabelul alăturat:

Sintaxa

Valoarea returnată

COUNT(n1;n2;...)

Numărul de valori conţinute în celulele domeniului respectiv, adică numărul de celule

SUM(n1;n2;...)

Suma valorilor din celulele domeniului

AVERAGE(n1;n2;...)

Media aritmetică a valorilor din celulele domeniului

MAX(n1;n2;...)

Valoarea maximă dintre valorile din celulele domeniului

MIN(n1;n2;...)

Valoarea minimă dintre valorile din celulele domeniului

STDEV(n1;n2;...)

Deviaţia standard a valorilor din celulele domeniului

Exemple:

 1. = COUNT (C3:D49)
 2. = SUM (C7:G14;C46;T58)
 3. = AVERAGE (B2:C5)
 4. = MAX (SUM (B2:J30); SUM (AS2:AT30); SUM (BC2:BP70))
 5. = MIN (AVERAGE (B2:P30); AVERAGE (AB2:AP30); AVERAGE (BB2:BP30))

Iată ce se obţine după editarea funcţiilor enunţate în exemple:

 1. Funcţia COUNT ( ) va returna numărul de valori conţinute în blocul C3:D49.
 2. A doua funcţie va calcula suma valorilor conţinute în blocul de celule C7:G14 precum şi în căsuţele C46 şi T58.
 3. A treia funcţie va returna media aritmetică a valorilor conţinute în celule blocului B2:C5.
 4. Se calculează maximul sumelor valorilor conţinute în trei blocuri de celule.
 5. Se obţine minimul valorilor medii aflate în blocurile enunţate.

Aplicaţie: Refaceţi acelaşi exerciţiu prezentat în imaginea anterioară !

Dacă se lucrează cu date de tip text, o importanţă deosebită o au funcţiile ce operează cu şiruri de caractere, care sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Sintaxa

Semnificaţie

CODE(s)

Returnează codul ASCII al primului caracter din şirul de caractere s

CHAR(n)

Returnează caracterul al cărui cod ASCII este n (nr. întreg)

LEN(s)

Returnează numărul de caractere al şirului s

VALUE(s)

Returnează valoarea numerică a şirului de caractere s

TRIM(s)

Elimină spaţiile de la începutul şi sfârşitul şirului s

LEFT(s;n)

Returnează primele n caractere din şirul s

RIGHT(s;n)

Returnează ultimele n caractere din şirul s

MID(s;n1;n2)

Returnează n2 caractere din şirul s începându-se de la caracterul cu numărul n1

REPT(s;n)

Se obţine un şir de caractere format din n repetări ale şirului s

material realizat de profesor Cioroianu Iulian Marian
Copyright © 2010 Competenţe Digitale