logoFuncții MySQL

Funcții pe șiruri de caractere

ASCII (str) - întoarce codul ASCII al caracterului de pe poziția 1 din șir. Dacă șirul este vid întoarce 0.

CONV (N, from_base, to_base) - convertește numărul N considerat în baza from_base în valoarea sa în baza to_base.

CHAR (N, ...) - convertește șirul de numere primite într-un șir de caractere ale căror coduri ASCII sunt egale cu cele din șirul inițial.

CONCAT (str1, str2,...) - concatenează șirurile primite ca argument, returnând șirul rezultat.

LENGTH (str) - întoarce lungimea (numărul de caractere) a șirului primit ca argument.

LOCATE (substr, str) sau POSITION(substr IN str) - caută prima apariție a șirului substr în șirul str.Dacă îl găsește returnează poziția, dacă nu, returnează 0.

LEFT (str, len) - întoarce un șir format din primele len caractere din șirul dat.

RIGHT (str,len) - întoarce un șir format din ultimele len caractere din șirul dat.

SUBSTRING (str, pos, len) sau MID (str, pos, len) - întorc subșirul de pe poziția pos, de lungime len caractere din șirul str.

LTRIM (str) sau RTRIM (str) sau TRIM (str) - întoarce șirul str fără spațiile de la început (LTRIM), sfârșit (RTRIM) sau din ambele părți (TRIM).

SPACE (N) - întoarce un șir format din N spații.

LOWER (str) sau UPPER (str) - întorc șirul str cu toate caracterele convertite la litere mici, respectiv litere mari.

sir (NOT) LIKE tipar - compară șirul sir cu tiparul dat. Întoarce adevărat (1) dacă se potrivesc. Tiparele pot include caracterele speciale: '_' care se potrivește cu orice caracter și '%' care poate înlocui orice secvență de 0 sau mai multe caractere.

Funcții matematice

Toate funcțiile matematice întorc NULL în caz de eroare.

ABS (X) - valoarea absolută (fără semn) a lui x.

SIGN (X) - testează semnul lui x, întoarce -1 pentru x negativ, 1 pentru x pozitiv și 0 în caz contrar.

MOD (N, M) sau % - modulo (restul împărțirii) lui N la M.

FLOOR (X) - cea mai mare valoare întreagă mai mică decât x (rotunjire în jos).

CEILING (X) - cea mai mică valoare întreagă mai mare decât x (rotunjire în sus).

ROUND (X) - rotunjire la cel mai apropiat întreg.

EXP (X) - exponențiala (e la puterea x).

LOG (X) - logaritm natural din x.

LOG10 (X) - logaritm în baza 10 din x.

POW (X,Y) - x la puterea y.

SQRT (X) - radical de ordinul 2 din x.

PI ( ) - numărul PI; implicit se afisează cu 5 zecimale.

COS (X), SIN (X), TAN (X) - cosinus, sinus și tangentă de x.

RAND ( ) sau RAND (N) - generează un număr pseudo-aleator în intervalul [0..1]; prin N se poate specifica o valoare de initializare calcul.

LEAST (X, Y, ... ) - întoarce cea mai mică valoare din lista valorilor specificate.

GREATEST (X, Y, ... ) - întoarce cea mai mare valoare din lista valorilor specificate

Funcții de tip dată calendaristică și timp

DAYOFWEEK (date) - indexul zilei din săptămână al datei specificate (1=duminică, 2=luni etc.)

DAYOFYEAR (date) - numărul zilei din an pentru data specificată

DAYNAME (date) - numele (în engleză) al zilei din data specificată

MONTHNAME (date) - numele (în engleză) al lunii din data specificată

YEAR (date) - extrage anul din data specificată

HOUR (time) - extrage ora din timpul precizat

MINUTE (time) - extrage minutul din timpul precizat

SECOND (time) - extrage secunda din timpul precizat

CURDATE ( ) - întoarce data curentă în format 'YYYY-MM-DD'

CURTIME ( ) - întoarce ora curentă în format 'HH:MM:SS'

NOW ( ) sau SYSDATE ( ) - întoarce data și ora curentă în format 'YYYY-MM-DD HH:MM:SS'

SEC_TO_TIME (seconds) - întoarce timpul în format 'HH:MM:SS' reprezentat de numărul de secunde specificate

TIME_TO_SEC (time) -convertește timpul specificat în număr de secunde scurse de la ora 00:00:00

DATE_ADD (date, INTERVAL expr type) unde date este o dată calendaristică sau un câmp de tip dată, iar expr este un număr întreg care reprezintă numărul de zile (sau ore, minute, secunde, săptămâni, luni etc.) care vor fi adăugate (sau scăzute) la data curentă.

Exemplu: SELECT date_add(now(),interval 3 day); - această comandă adaugă 3 zile la data curentă.

Atenție! Între numele comenzii și paranteza rotundă deschisă, NU se lasă spațiu.

Funcții agregate

Aceste funcții efectuează calcule cu valorile reținute de o coloană.

COUNT ( ) - sub forma COUNT (*), afișează numărul de linii ale tabelului. Sub forma COUNT (nume_coloană), numără valorile din coloana de nume dat, care nu sunt NULL.

MIN ( ) - sub forma MIN (nume_coloană), calculează cea mai mică valoare din coloană. Valorile NULL sunt ignorate.

MAX ( ) - sub forma MAX (nume_coloană), calculează cea mai mare valoare din coloană. Valorile NULL sunt ignorate.

SUM ( ) - sub forma SUM (nume_coloană), calculează suma valorilor din coloana de nume dat. Valorile NULL sunt ignorate.

AVG ( ) - sub forma AVG (nume_coloană), calculează media aritmetică din coloana de nume dat. Valorile NULL sunt ignorate.

 Copyright © 2016 Kalytheo